faculty of education mahasarakham university
Print
PDF

สรุปรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  และผลงานตีพิมพ์นิสิตระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา  2553  (มิถุนายน  2553 - มีนาคม 2554)

 


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา วิทยานิพนธ์
1.
นาย ธีรพงศ์ เสนาวงศ์
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.
นาย สมคิด แก้วตา
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความสะอาด  โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
3.
นางสาว ณัฐรานี สุดตะนา
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
4.
นาย วิเชียร หมื่นชั่ง
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
5.
นาย อำนาจ ยอดปรางค์
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีม
6.
นาย ทองพูน ชำนาญสิงห์
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
7.
นาย บุตรสี หมื่นสุข
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาวิชาชีพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตามพราม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
8.
นาย ชนะ อัคราช
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
9.
นายพินิ จวรางกูร
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบการควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
10.
นางสาว วลารัตน์ ทาสีเพชร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
11.
นายสงบ ทะวันทา
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบงานพัสดุ โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
12.
นางสุพัตรา ไชยบัวรินทร์
การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
13. นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารณ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
14. นางสาวอาพัสตรา ผิวทอง
การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองแคน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
15. นางเนียมพันธ์ มาศขาว
การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
16. นายชวลิต สมคะเณย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
17. ว่าที่ร้อยตรีเชษฐพงศ์ มีศิลป์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านขอนแต้ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
18. นายปิยะ ไตรยงค์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองเพดาน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
19. นางสุปรา ณีทองมนต์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
20. นางเบญจมาศ จักรดา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
21. นางสาวกิตติยา โพนสูงเนิน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
22. นายขันติ กรโสภา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
23. นางจิรประภา โพธิ์เขียว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
24. นายนันทวัฒน์ ภูดอกไม้ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
25. นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
26. นายบัญชา นนท์ศิริ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความสะอาด โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
27. นางปิยะพร เชื้อคำเพ็ง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
28. นายพิทยา เยียวรัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
29. นางศุภรัตน์ คำชมภู การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
30. นางสำราญ วันนาพ่อ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
31. นางสาวอมรรัตน์ พลไชย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความสะอาด โรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
32. นางอาทิตยา ธิราชรัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสกลนครราชวิทยานุกุล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
33. นางสาวมยุลี จันทร์ศรีนวล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
34. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพน
35. นายจักรพรรณ ดิษฐเนตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
36. นางรุ่งทิพย์ สุวรรณมาโจ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ต่อตนเอง โรงเรียนบ้านโพนงาม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
37. นางสาวจันทร์เพ็ญ ลามคำ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
38. นางสาวปิยวรรณ ดลรัศมี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศ งานวิชาการโรงเรียนหนองอีบุตรไพเวทย์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
39. นางกัญจนพร ทองหลาง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอบ้านไฝ่ จังหวัดขอนแก่น
40. นายกิตติพล หารสุโพธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
41. นายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุ โรงเรียนท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
42. นางจิราพร นาจรูญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
43. นางสาวจีรนันท์ เหง้ามูล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
44. นายเจษฎา ศรีสุภาพ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
45. นางฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
46. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดระบบสารสนเทศ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
47. ร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์ ทองหลาง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศงานจราจร : สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
48. นายเทิดชัย บัวอาจ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
49. นางสาวกชกมล ประวันจะ
การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่า อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
50. นายประถม ชายศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคา
51. นายปัญญา สุระโส การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
52. นางผ่องศรี เทพมณี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ตำบลนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
53. นางพวงเพชร ผังรอดรัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
54. นายพิศาล อินโท่โล่ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศ งานวิชาการของโรงเรียนสีดาวิทยา ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
55. นายมนัส โพธิจักร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานการวางแผนงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
56. นายรังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
57. นายเรืองศิลป์ พุดหล้า การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านวังปลาโด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
58. นางวิมลพรรณ แสนโสดา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
59. นายศราวุธ เศษคึมบง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านงานพัสดุ โรงเรียนบ้านส้มกบ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
60. นางสาวสมยงค์ น้อยนอนเมือง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
61. นายสาธิต ปัดถาเดช การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
62. นางสาวสุดารัตน์ เพียลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
63. นายสุทธี มีดวง การบริหารการศึกษา แผน ข การจัดการความรู้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
64. นางสาวสุภาพร ใจคุ้มเก่า การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
65. นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการให้บริการงานวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
66. นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
67. นางหทัย พจนา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร
68. นางสาวอณาวิล สุไชยชิต การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
69. นายอนุชิต เปรมปรี การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
70. นายอนุราช ลิลากุด การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อระดมทรัพยากรการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
71. นางสาวอมร สุนาอาจ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานห้องสมุด โรงเรียนบ้านโสกนาค อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
72. นายอรรณพ โพธิ์ศรี การบริหารการศึกษา แผน ข

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบูรณาการ โดยสอดแทรกแนวคิด "ฉลาดรู้" โรงเรียนบ้านโพนสวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

73. นางอรัญญา ตะคอนรัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ตำบลคำนาดีอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
74. นางสาวอุดมลักษณ์ เลาห์ทวี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
75. นางปภาวรินท์ หัตถสินธุ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
76. นางสาวจิระพรรณ แก้วสุวรรณพันธุ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
77. นางสาวเสาวรัตน์ ทศศะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
78. นางสาวนิตยา สีเอี่ยม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่านอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
79. นางคำปอน จันทะโยธา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ อำเภอห้อวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
80. นางอนุธิดา ลิลากุด การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนบ้านตำแย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
81. นางสาวฐาปนีย์ สีลาดเลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมจารีนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
82. นายกฤษฎินทร์ พรหมถาวร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
83. นางกิ่งมณี วาโย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
84. นางจินตนา กองพิมพ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
85. นายชัยณรงค์ พ่อทอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
86. นายชานนท์ โพธิชาเนตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี แผนกสามัญศึกษา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
87. นางฐิตินันท์ อุปการ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
88. นายดำรงค์ ประเสริฐสังข์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
89. นายทินกร โคตรโยธา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
90. นางธนพร เกิดโภคา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
91. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
92. นางสาวนพรัตน์ ผกากาฬ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
93. นางนวลฉวี ภูดิน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
94. นางภัทรนัน อุดชาชน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสนามชัย อำเภอนากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
95. นางนิภาพร ปาระแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
96. นายนิมิตร กวีกรณ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและใช้สื่อบทเรียนสำเร็จรูป โรงเรียนศรีชมภูวิทยา อำเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย
97. นายประวิทย์ บุรินนิตย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
98. นายธนาวรรษ อัตถาชน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงาน โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองแปนคำผักกูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
99. นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานด้านพัสดุโรงเรียนบ้านโคกผักหอม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
100. นายพุทธพงษ์ โพธิ์ศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองกำกับการ 4 ค่ายเสนีย์รณยุทธกับสถานศึกษาในการฝึกอบรมเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี
101. นางเพ็ญศรี โสรมรรค การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
102. นายรุ้ง ทาสะโก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านนาเก็น อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
103. นางลำใย ตันวัฒนะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียนบ้านอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
104. นางสาววณิชชา เหลาพร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกน้อย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
105. นายวรรณ สุพรมแสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและใช้สื่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
106. นายวิเชียร เกิดโภคา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการผลิตและใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
107. นางสาววิภาว ดีชาวแสน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
108. นางสาวศยามล บุญสาร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
109. นางสถาพร สิมลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
110. นายสัญญา สนทอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
111. นางสาวสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเรือ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
112. นางสาวสุภาพร ศรีจันดา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานการเงินและบัญชี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
113. นางสุมาลี สาชิน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวัสดี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
114. นางสาวอรชพร อำนวยการ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
115. นางสาวอรุณนีย์ วงศ์สมบัติ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหยวก อำเภอน้ำโฮม จังหวัดอุดรธานี
116. นายอัครเดช โพธิญาณ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและใช้บทเรียนบนระบบเครือข่าย โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
117. นางกมลชนก ลีทอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
118. นางสาวปวริศา นามสีพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบการประสานห้าแนวคิด ( CIPPA MODEL) โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
119. นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
120. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ระวิโรจน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
121. นายคมกริช มาตย์วิเศษ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
122. นายคมสันต์ เขตนอก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
123. นายจักรรินทร์ จุลสม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนวัดบ้านโนนสำราญ (ประชาสามัคคี) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
124. นางสาวจุฬาภรณ์ ตรีกุล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
125. นางชนุตพร เชียงศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดง เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
126. นายชวัฒน์ แสงวัชรพันธุ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
127. นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
128. นายทองไสย บุญคงที่ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
129. นายนพดล หาหอม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนไพศาลวิทยาคม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
130. นางสาวนวนใจ ก้านศรีรัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
131. นางสาวนิตยา เกษแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
132. นายนิตินัย คำจันทร์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
133. นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต การบริหารการศึกษา แผน ข พัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
134. นายประสิทธิ์ พ้องเสียง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
135. นางพนมพร ชมผา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ โรงเรียนหนองพอกวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
136. นายพลายพิชัย ศิริอรรถ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
137. นางสาววัฒนาภรณ์ ผือโย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
138. นายวิทยา ศรีกาล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
139. นางวิภาภรณ์ โทพล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนวิเวก ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
140. นางศศินันท์ พูลลาภ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
141. นายศุภกิจ สมศิลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
142. นางษษมา ชิษณุ์สโรชิน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
143. นางสุกัญญา นาคศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
144. นายอภิเดช สัตยาวิรุทธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด145นางอมราอารีเอื้อการ
145. นางอมรา อารีเอื้อ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนบ้านนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
146. นางอรุณี วรโยธา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุด โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
147. นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปโรงเรียนบ้านสะแบง อำเภอเกษตรวิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
148. นางจารุภา ลิ้มพงศ์ธร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
149. นางสาวกัญญา จำปาทิพย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
150. นางขวัญลดา ทองพุ่ม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการแต่งกาย โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
151. นายณัฐวุฒิ นาสารีย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนดงยางวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
152. นายประกอบกิจ จอมหงษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ โรงเรียนบ้านกะลึง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
153. นางสาวภาพตะวัน ไวยพจน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
154. นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
155. นายวิเชียร เจริญรอย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการผลิตและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
156. นายวินัย เหมือนแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
157. นายสำราญ คุณพาที การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานการเงินและการบัญชีโรงเรียนผอบ ณ นคร 1 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
158. นางสุภาพร สีทากุล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
159. นางบุรัสกร ดวงศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
160. นางสาวสุจิตรา ต้นโพธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
161. นางไพศรี ค่อมบุญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
162. นางสาวอัญชลี รากวงศ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองดินดำ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
163. นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
164. นางสุวิมล ไวยารัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
165. นางจิดาภา ชุมพล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
166. นางกมลชนก คล่องขยัน
การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนมิตรภาพวิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
167. นายกรกฎ ช่วยพันธุ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
168. นางกรรณิ การ์มาสุข การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
169. นายกิตติศักดิ์ แสงลุน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
170. นายเกียรติศักดิ์ รัตนชัย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
171. นางสาวชนันชิดา รัตนปราณี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
172. นายชาญชัยกูล โคกกรวด การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
173. นางสาวธัญธิตา สมบัติสิน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
174. นายณกุล เนาว์ช้าง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล (Students' 2551 Version 1 Beta 2) โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
175. นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนิน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา
176. นายถิรายุ ปิดตาละเพ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการด้านข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
177. นางสาวธัญญรัตน์ ชาเกาะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
178. นายนิกรเกษ โกมล การบริหารการศึกษา แผน ข การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา
179. นางนิพาดา อุปัชฌาย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนในการจัดการเรียนรู้ โดยการพบกลุ่ม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา
180. นางสาวพรทิพย์ หงษ์คำ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
181. นางพัชราภรณ์ ชุ่มเมืองปัก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา
182. นายยรรยง ชารัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
183. นางสาวลัดดาวัลย์ งามจันอัด การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานสารบรรณ โรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
184. นางวรณี สุวัฒนา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
185. นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
186. นายวิชัย ทองเกลียว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
187. นางสาวศิริญาณี พบขุนทด การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
188. นายสมภพ อมรดิษฐ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
189. นางสาวสุทธาภาห งวนไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนหินดาดวิทยา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้านความรับผิดชอบ
190. นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
191. นายอภิชาติ คุยสูงเนิน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
192. นางสาวอมร แสนโคตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
193. นายอุทัย เหตุผล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
194. นางสาวกัลยา เวียงเตา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
195. นายวิสูตร ไร่ดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโดยใช้กิจกรรมชุมนุม โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
196. นายปรีชา ราชพลแสน การบริหารการศึกษา แผน ข การจัดการความรู้ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
197. นายประยุทธ บุญกลาง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านหมัน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
198. นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านดอนเกต อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
199. นางสาวไพรินทร์ สุสมบูรณ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนกมลวิชญศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
200. นายศุภชัย ธงภักดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
201. นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนบ้านชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
202. นายสุรชาติ ภารสถิตย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
203. นางประไพรัตน์ ลีสีคำ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
204. นางกิ่งดาว นิตยไพบูลย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
205. พันจ่าอากาศเอกวิสุทธ์ เจริญวัย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูในการจัดการเรียนแบบร่วมมือของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
206. นายจำลองฝอยกระโทก การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
207. นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
208. นายกฤษณะ เทพจิตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพสารเสพติดของนักเรียน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
209. นางสาวกฤษณา สะภา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
210. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโนนค่าวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
211. นางเกดสุชา ทองน้อย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
212. นายเกษม มิกขุนทด การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
213. นางขวัญใจ วงศระศีล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเหรียญทองวิทยา อำเภอครบุร จังหวัดนครราชสีมา
214. นางขวัญเรือน รุ้งตาล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
215. นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
216. นายเชาวลิต เกิดกลาง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
217. นางณัชชา ศรีแสนปาง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
218. นายทรงพล เสลานอก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการกศน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
219. นางสาวธิติมา บุญมามอญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
220. นายนฤชา ดุจจานุทัศน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
221. นางนาตยา พุ่มพฤกษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
222. นางสาวนิรมล เจริญศรีศิริพงษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
223. นางบุษกร ตะวัน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
224. นางบุษยรา นิรันดรธรากุล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
225. จ่าสิบโทปิติกร ซ้ายขวา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างประชาธิปไตยนักเรียนด้านคารวธรรม โรงเรียนบ้านโนนสูง อำเภอประทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7
226. นางปิยะพร ถนัดค้า การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานสารบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
227. นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้เรื่องไหมของโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
228. นายพัฒนศักดิ์ พลอยสมบูรณ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านโนนกระโดน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
229. นางสาวพิมพ์ธิดา เหล็กพิมาย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
230. นางสาวเพชรสมใจ ศิลปแสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทียมนครวิทยา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
231. นางสาวภควรรณ โทมา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
232. นางภาวินันท์ สิริวัฒนไกรกุล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการนิเทศติดตามการดำเนินงาน กศน.ตำบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา
233. นายภิรมย์ เข็มพุดซา การบริหารการศึกษา แผน ข การดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
234. นางมะลิวัล จันทะนา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
235. นางลักนภา กลอนโพธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียนเทียมนครวิทยา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
236. นางวาสนา เม็งจันทึก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานสารบรรณ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
237. นายวินัย อริยะเดช การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
238. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
239. นางศุภกาญจน์ เผยฤทัย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานแนะแนว โรงเรียนโพธารามพิทยาคม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
240. นายสมตระกูล แช่มช้อย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
241. นายสมัคร ยศกระโทก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
242. นางสาลินี จิราสุวัฒน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
243. นายสำเริง กลอนโพธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทียมนครวิทยา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
244. นายสิทธิชัย เผยฤทัย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนโพธารามพิทยาคม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
245. นางสุกัญญา คุ้มกลาง การบริหารการศึกษา แผน ข การดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
246. นางสาวโสภา วงค์วัง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองสนวน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
247. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโพนทอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนกระโดน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
248. นางอรวรรณ วิริยะจารุ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
249. นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
250. นายอำนวย ธนาภิรตานนท์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสรางวินัยด้านการรักษาความสะอาด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา
251. นายชยุตพงศ์ พัฒนจุรีพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
252. นางสาวกัลยา สนิทไทย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
253. นายกิตติ เพียรไทยสงค์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างประชาธิปไตย ของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
254. นายเกรียงไกร จำนงชอบ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Moodle โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
255. นายเกรียงไกร ประเสริฐเมือง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองด้านการแต่งกายและการรักษาความสะอาด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ256นายเชษฐ์รัตน์น้อยสีการบริหารการศึกษา แผน ขการพัฒนาการดำเนินงานพัสดุ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ257นางสาวดอกไม้ชินโคตรการบริหารการศึกษา แผน ขการ
256. นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานพัสดุ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
257. นางสาวดอกไม้ ชินโคตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานการเงินและการบัญชีโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
258. นางสาวทิมาภรณ์ ไชยศิลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
259. นายนาวี จี้เพชร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการเขียนแผนการจัดการเรียนร ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
260. นายเนวิน นวลจันทร์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา (สาขาบ้านหลังสัน) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
261. นายบุญชู แคงสันเทียะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในด้านการสร้างสื่อและใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนโป่งขุนเพชร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
262. นางสาวบุญเพ็ง ซุยถัง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
263. นางประภาศรี ดิเรกศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านเขวา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
264. นางปิยนุช ไชยมงคล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
265. นางสาวพัทดา วงศ์พรหม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้แบบโครงงาน
266. นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาวิชาชีพครู ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
267. นายเพียว ลาภมาก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล โรงเรียนสหประชาสรร อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
268. นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
269. นางรัชดากรณ์ หอมจันทร์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
270. นางวรวรรณ นิคคำหาญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาวินัยนักเรียนด้านการแต่งกาย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
271. นายวิโรจน์ ทองงาม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
272. นายวุฒิชัย ชินรัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
273. นางสาวศิริขวัญ สังข์เมือง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
274. นางกาญจน์กวิน คาดสนิท การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
275. นางสาวศิริวรรณ รอดพิทักษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การศึกษาความต้องการพัฒนาของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
276. นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
277. นายสว่าง บุญกุล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน ด้านการรักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
278. นายสุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานพัสดุโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
279. นายสุพจน์ ประภาวงษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
280. นายสุพจน์ กล้ารอด การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
281. นางสุมาลี เวียงเตา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
282. นายสุรเชษฐ์ เกษนอก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนด้านความสะอาด โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
283. นายอดิศักดิ์ นนทะสี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
284. นายอภิวัฒน์ ชาดง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเปลือย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
285. นายอร่าม รอบคอบ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านดอนกอก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
286. นางสาวอุมารินทร์ วิเสริฐ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Captivate โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
287. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานธุรการ โรงเรียนโป่งขุนเพชร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
288. นายจีระ อรรคฮาด การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุ โรงเรียนบ้านนาดี อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น289นางสาวมนฤดีโพชะการบริหารการ
289. นางสาวมนฤดี โพชะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านศรีนิมิต อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
290. นางศิราณี เศรษฐภักดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านโนนรัง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
291. นายนพดล เศรษฐภักดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
292. นายณัฐภูมินทร์ กำลังเหลือ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
293. นางสาวหทัยรัตน์ เทพทอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
294. นายอภิชาติ เลี้ยงพรม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
295. นางสาวศิริรัตน์ นราพล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านหนองลุมพุก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
296. นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล โรงเรียนบ้านบัวโคก (บัวโคกราษฎร์วิทยาคม) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
297. นางสาวชนัญชิตา ชมทองหลาง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
298. นายชัยพร สืบนุการณ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์) อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
299. นายชัยวิชิต ขำคม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
300. นายทักษิณ วงศ์ฉลาด การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบัวโคก (บัวโคกราษฎร์วิทยาคม) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
301. นางธัญลักษณภัทร ดวงพิมพ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
302. นายนครินทร์ จินดากุล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมพลบุรีวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
303. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
304. นายประวิทย์ นิสังรัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านดงมัน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
305. นายประเสริฐ ใจองอาจ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กิจกรรม 3 D โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
306. นายพงศกร จันทร์แจ่ม การบริหารการศึกษา แผน ข พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
307. นางสาวพรรัตน์ วงศ์เดิมดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
308. นางสาวพัชรี ทองอ้ม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายใน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
309. นางสาวภัทรภร สมนิยาม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
310. นายวรวุธ จงใจงาม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร โรงเรียนบ้านทิพย์นวด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
311. นายวัฒนา มีพร้อม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
312. นางสาวศิริลักษณ์ ศรทอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดตามโครงการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
313. นายสัญญา สุขยืน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความสะอาด โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
314. นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
315. นายสุเทพ กะการดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
316. นางสาวเสาวนีย์ สุภาพ การบริหารการศึกษา แผน ข การพีฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนยางวิทยาคาร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
317. นายโสภณ งามเลิศ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
318. นายอาทิตย์ พรมตวง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินการเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
319. นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูป โรงเรียนพญารามวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
320. นายจตุพล ไกรยบุตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการแต่งกายของนักรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
321. นายบรรจง อุทก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านโนนยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
322. นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านนาทม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
323. นางประไพร  อุทก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ของโรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
324. นางสาวนภัสนันท์ บุตรโท การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
325. นายพลเดช  รามวงศ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
326. นายพิชัย  สีพลี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านโนนศิลา อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็้ด
327. นายพีระพงษ์  พวงพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านโนนยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
328. นางรัชนีกร รักแร่ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านคำกลาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
329. นางสาวรัตนาวรรณ ตอบไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรกับโรงเรียนบ้านโนนยาง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเกษตรอินทรีย์
330. นายอานนท์ กฤษณะกาฬ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างความรับผิดชอบของนัเรียน โรงเรียนบ้านนาโป่ง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
331. นางสาวอาภาพร เหล็กกล้า การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
332. นายอำนาจ สังข์ทอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร อำเภอสำราญ จังหวัดยโสธร
333. นายอุทัย เกษกัน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
334. นางสาวรุ่งตะวัน จันทศิลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
335. นางจำปา บุญมาก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
336. นางชณิตา สินเติม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
337. นางเกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
338. นายไกรรุก ภูธาตุทิพย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
339. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
340. นางสาวชยดา มูลเจริญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังวัดกาฬสินธุ์
341. นายนันทนากรณ์ นาสมบูรณ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
342. นางนิโลบล บุตรศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการให้บริการห้องสมุดประชาชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
343. นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
344. นางวันวิสา โต้หนองแปน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
345. นายศักดิ์สิงห์ ศรีทะโร การบริหารการศึกษา แผน ข ารจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผล โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
346. นางศุภลักษณ์ เอกตาแสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
347. นายสายัณต์ ดลภักดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
348. นางสาวยุพิน เหลือผล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
349. นางสาวกนกกาญจน์ สมบัติวงค์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนผักไหมวิทยานุกุล อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
350. นายกฤตชัย แป้นโสม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
351. นางสาวกิติรัตน์ แสงแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนตะดอบวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
352. นางจิราวรรณ เทาศิริ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
353. นางจุฬารัตน์ คมไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
354. นางสาวชลัญธร ชินบุตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
355. นายณัฐธร แก้วพูล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
356. นางสาวณัฏฐ์พิชญา โกกะพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
357. นางสาวทีฆรภัค ดวงสา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
358. นางสาวธีร์ชิตา เทียบคุณ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนผักไหมวิทยานุกุล อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
359. นายธีรวัฒน์ แก้วอุดม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านโตนด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
360. นายธีระชัย เพิ่มพร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาวิชาชีพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนบ้านเรียม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
361. นางสาวนลัท พรสารสี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านโตนด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
362. นางสาวน้ำฝน สุนสาย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระกา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
363. นายนิยม ธรรมนูญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิศาลา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
364. นางสาวเนตรนภา แพงอก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
365. นายบรรจบ สิงหร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกหวาน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
366. นายบุญล้อม ทองอาบ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการตรงต่อเวลา โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
367. นายบุตรดา จันทเสน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
368. นางบุษบา ตังตา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านโนนดู่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
369. นางปทิตตา นันทวงศ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
370. นายประจวบ ฉิวรัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
371. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
372. นายพีรกานต์ หมวดแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างระเบียบวินัยด้านการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตราว อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
373. นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคูซองประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
374. นายมนตรี นันทวงศ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศงานวัดผลประเมิณผล โรงเรียนบ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
375. นางสาวยุพา สมาน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนวนาสวรรค์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
376. นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
377. นายชัยยนต์ สิงห์บุญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียน โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
378. นายธีรพงษ์ กล้าขยัน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
379. นายวุฒิเกรียง ไกรใจแจ้ง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดประเภทสุราในโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
380. นางสาวศุภวรรณ จิตต์ภักดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
381. นายสมชาย พันทองคำ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานพัสดุ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
382. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง เอมรัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและใช้บทเรียนออนไลน์ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
383. นายสมพร เทพขันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
384. นายสันชัย ไฝ่จิตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดประเภทบุหรี่ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
385. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ทะเบียนวัดผล โรงเรียนศรีรัตนวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
386. นางสุชัญญา เตียวพานิชย์กิจ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนผักไหมวิทยานุกุล อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
387. นายสุทธิรักษ์ โพทุมทา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนเคียวนำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
388. นางสาวสุพิชชา วงศ์ภักดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านพะวร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
389. นายสุวัฒน์ เทศสนั่น การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความตรงต่อเวลาของนักเรียนโรงเรียนบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
390. นายเสรี จำปาดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ Group Investigation (G.I.) โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
391. นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแฝก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
392. นางอาภัสสร เจริญศิริ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลและประเมิณผล โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม อำเภอเมืองจันทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
393. นายอุดม ยกพล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านจิตสาธารณะ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
394. นางสาวกรวรรณ พันต้น การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
395. นางนริศรา รัตนพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT โรงเรียนบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
396. นางรำไพ อดทน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
397. นางจิณวิภา ศรีพันธ์ชาติ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) โรงเรียนพิกุลแก้วศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
398. นางสาวดรุณี สุวรรณประทีป การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลล้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
399. นางดาราวัลย์ ใหม่คามิ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
400. นางสาวนฤมล สายแสงจันทร์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
401. นายประดิษฐ์ บุญเรืองวัตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพ ที่ 139 อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
402. นางพชพร แก้วเมืองกลาง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
403. นางสาววัชราภรณ์ บุดดา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
404. นางวิจิตรา ระดารงค์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านหนองเต่า อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
405. นางสาววิลาวรรณ ขุ่ยร้านหญ้า การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
406. นางเวียงฟ้า ทายัง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟากฟอง อำเภน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
407. นางสมรัก เหล่าภักดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
408. นางสาวสุจิตรา บุญเรืองวัตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
409. นางอกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
410. นางนันทพร กงภูเวช การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
411. นางมยุรีแอบ กลิ่นจันทร์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
412. นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
413. นางบัวลอง คำบึงกลาง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
414. นางสาวลักษมณ คำอาษา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการทำเอกสารประกอบการสอนประวัติศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น
415. นายจงใจ วงศ์ประณุท การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
416. นางสาวจามรี ชัยประโคน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสวายสอ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
417. นางสาวชนกฤทัย รูขะจี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
418. นางชวนพิศตั้ง จิตเจษฎา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์ ) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
419. นายชาญ สิ่วไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
420. นายฐานิกร พูนแสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
421. นายนพดล เถื่อนแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
422. นายบรรจง บุตรพราว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
423. นายบุญล้อม ชอบชล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
424. นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดฤาษีสถิต อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
425. นายพีรเทพ หอมหวล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
426. นายวัฒนชัย ชูณรงค์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุ โรงเรียนบ้านซาด อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
427. นายสมยศ นามแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
428. นายสันติชาติ บุรัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
429. นางสาวอนงค์ ยงไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานการเงินและการบัญชี โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
430. นางอนุลักษณ์ เลไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
431. นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
432. นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
433. นางดวงพร อรุณโน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
434. นางพิสมัย อรุณโน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างทักษะการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านคูขาด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
435. นางสุกัญญา เดชเอี่ยม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียนบ้านหัวช้าง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
436. นางคำเพียร นามอาษา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด อำเภอ สตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
437. นายนรา หอมหวล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานอาคารสถานที่และการจัดการสภาพแวดล้อม วิทยาลัยการอาชีพเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
438. นายพนัสเทพ กุลวงศ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานภาษาอังกฤษ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
439. นางวนิดา อวนอ่อน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ต.ช.ด.อนุสรณ์" อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
440. นางวาริณี วะลัยรัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
441. นายสุดชาย บุตรแสนลี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
442. นางบุสดี ไชยสุโพธิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำแผนประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุประสิทธิ์ เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
443. นายสมบัติ เปริน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
444. นายสิทธิผล อัศวภูมิ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศงานวิชาการ ด้านการวัดผลประเมินผล โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
445. นายอนุชิต ทาต้อง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
446. นายอมรศักดิ์ บัวโฮม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านสร้างคำ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
447. นายมนตรี วงค์คำผิว การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวแฮต อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
448. นายศราวุธ บุตรดา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฎร์ 347) อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
449. นายศุภชัย ยศตะโคตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานงบประมาณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
450. นางสาวมิ่งขวัญ ทาสีภู การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
451. นายสุทธิชัย โคตาแสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
452. นางจุฬาลักษณ์ หาดชุม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
453. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
454. นายสรศักดิ์ สุทธิแพทย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
455. นางนัยนา ฝั้นถา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โรงเรียนบ้านท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
456. นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
457. นายณรงค์ บรรณเลิศ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
458. นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนบ้านท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
459. นางสาวศศิธร นุชิต การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
460. นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
461. นายกิตติชัย เยี่ยมไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข สภาพการดำเนินงานและปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
462. นายเกษมสันติ์ ครุฑกษัตริย์ไทย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
463. นางสาวจงกล ผลประสาท การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านยางวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
464. นางสาวจันทร์ทิพย์ เสตะพยัคฆ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
465. นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการแต่งกาย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
466. นางสาวณิชากร เอกวุธ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานพัสดุ โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" อำเภอชุมพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
467. นางสาวดรุณี ประเข การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
468. นายพัฒนา เนาวคุณ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหันเตย ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
469. นายศิวานนท์ สวยสว่าง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
470. นางสาวสุธรรมมา วงศ์หทัย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
471. นายเสกสรร มีหลง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
472. นางกฤติกา เรียนไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
473. นายธนวิทย์ สมกอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการเรียนการสอนของภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา475นางมลิวัลย์ช่างทองการ
474. นางมลิวัลย์ ช่างทอง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการแต่งกาย โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
475. นางสาวเยาวเรศ ชำนาญสิงห์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนดอนมัน ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
476. นางรัตณา นมัสการ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านบริการให้คำปรึกษา โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
477. นายราวี โม้ลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมะค่าวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
478. นางสาววงศ์รัตน์ วณิชาชีวะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิกุลทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
479. นางสาววศินี ศิริสุวรรณพงศ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความสะอาด โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
480. นายศตพล จอดนอก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
481. นางสายธาร สุทธิศักดิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิกุลทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
482. นางสาวสุพรรณี สมัชชัย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิกุลทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
483. นายสุรพงษ์ ยางนอก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
484. นายอภิสิทธิ์ มนัสศิลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
485. นางสาวเอื้อมพร จาบจันทึก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
486. นางจินต์พิมล งอยไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
487. นายจักรกฤษณ์ อุปพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
488. นายวรงค์กรณ์ สมศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
489. นายสาธิต สุวรรณศักดิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการให้การบริการการศึกษาของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
490. นายจีรพันธ์อัยลา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานพัสดุ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
491. นางสุจิตรา สุวรรณศักดิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน โรงเรียนชุมชนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
492. นางปัณณิตา กล้าหาญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านจาบ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
493. นางสาวสายสิน อุปรัง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจาบ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
494. นางปุณยนุช เอียการนา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
495. นางเรือนน้อย เสียงสนั่น การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
496. นายทองพูน จอดนอก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
497. นายอภิเดช ผึ่งไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
498. นางฐิติภา ผึ่งไธสง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
499. นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500. นายพิศาล ลาภยิ่งยง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา) อำเภอชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
501. นางพิมพ์ญาดา ลาภยิ่งยง การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
502. นายกษิภัท อย่างบุญ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
503. นางสาวชาลินี ศรีอรห์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
504. นางปริศนา คำโคตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพด้านการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
505. นายวิธูร ศรีเดช การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
506. นายพิมาน โทวิรัตน์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
507. นางสุนทรี บางปา การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
508. นางสาวอมรรัตน์ บุญศรี การบริหารการศึกษา แผน ข การบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
509. นางสาวอรอนงค์ เทนอิสสระ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
510. จ่าเอกกีต้า มาตย์วังแสง การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบงานธุรการ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
511. นายณรงค์ ยอดเพชร การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
512. นายสุจิตร หานะพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
513. นายสุรศักดิ์ อักษรเสือ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
514. นางสาวหนึ่งฤทัย ฤทธิศร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
515. นางสาวกนกวรรณ ศรีผ่านอ้วน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โรงเรียนบ้านนายาง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
516. นางสาวกนกอร ชาติชนะ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกาย โรงเรียนนาจานศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
517. นางกนิษฐา โพนเพ็ก การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วมเด็กปกติ โรงเรียนบ้านศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
518. นางกฤษฎี โถชารี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
519. นายกันตพัฒน์ นิตยกุลเศรษฐ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความสะอาด โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
520. นายกิตติ พลศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนภูห่านศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
521. นางสาวควร ถวิลภูลา การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
522. นายจรูญ แข็งแอ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
523. นางสาวฉัตรพร ฦาชา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
524. นายเฉลียว เครือเนตร การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
525. นายชวลิต นาตรีชน การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านลาด (ประชาราษฎร์บำรุง ) อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
526. นายเดชาวรรณ พฤกษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนบ้านกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
527. นายต้น นครดี การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
528. นายทองคำ ศรีปัญญา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
529. นายบันดิษฐ ธรรมกุล การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดผลประเมินผล โรงเรียนบ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์) อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
530. นายพนมราชย์ เสนาไชย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
531. นางสาวพรพิมล ยาปิ่น การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโคกม่วงศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
532. นายพีรพล เพ็งหาพันธ์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรและจัดตั้งกองทุนการศึกษา โรงเรียนภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
533. นายไพบูลย์ บัวตูม การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
534. นางสาวไพรัตน์ จันสนาม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานห้อสมุดโรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
535. นายชัยณภัธค์ กูลครองชัยณัจ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านซำบ่าง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
536. นางสาวรัชนี แก้วแก่น การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกาย โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
537. นางลำดวนวงศ์ ศิริรักษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
538. นางวนิดา สีรัก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
539. นายวีระวัฒน์ แดงบุดดา การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่หารศึกษาขอนแก่น อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
540. นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
541. นายสมิง ไสยันต์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านนายาง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
542. นายสวัสดิ์ ทองมาก การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนวัดบ้านหนองไร่ไก่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
543. นายสังคม วิทยาซาซุม การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
544. นายสิทธิชัย นามโคตร การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนมูลกระบือ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
545. นายสุนันท์ ธรรมกุล การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนบ้านสารจอด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
546. นางสาวสุภัค เพชรสุวรรณรังษี การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
547. นายสุภาพ แนวประเสริฐ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
548. นายสุเมธ ดีชัยชนะ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนบ้านนาดี อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
549. นางสาวสุรดา อาจนาวัง การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
550. นายสุราษฎร์ จันผาผาย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนภูห่านศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
551. นายแสง เจ้าทรัพย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการตรงต่อเวลา โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
552. นางอรุณี แพงไทย การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
553. นางสาวอุมาพร ขวัญคุ้ม การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
554. นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
555. นางสาวมนัสวี ศรีราชเลา การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบงานห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
556. นางวิทวดี ดีวงษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
557. นายมงคล ศรีจันทร์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างระเบียบวินัยด้านการทำความเคารพ โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
558. นางวิลัยวรรณ ราชเทียน การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
559. สิบตำรวจเอกทรงเดช หล้าคำภา การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการแต่งกาย โรงเรียนบ้านโคกกุง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
560. นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดและประเมินผลการเรียนของ โรงเรียนบ้านโคก อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร
561. นางสาวจริยา ปานอินทร์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" สังกัดเทศบาลเมืองสกลนคร
562. นายจิระ พงษ์สังวร การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
563. นางเจียมจิต แสงวงศ์ การบริหารการศึกษา แผน ข
การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
564. นางดวงใจ บุญชาญ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
565. นายประเสริฐ ศรีการุญ การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลงพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
566. นายไพฑูรย์ หาญมนตรี การบริหารการศึกษา แผน ข
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
567. นายไพบูลย์ วงศ์ประทุม การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
568. นางสาวรุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
569. นางสาววารุณี คำคลี่ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
570. นายวิรัน บุญหงษ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบงานห้องสมุดโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
571. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์ การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
572. นายสุจิน บุตรโคษา การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้บทเรียนมัลติมีเดีย โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
573. นายสุริยัน รองไชย การบริหารการศึกษา แผน ข การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
574. นางศรีสวัสดิ์ ใครบุตร การวิจัยการศึกษา แผน ก การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์และแบบพาโนรามา
575. นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา การวิจัยการศึกษา แผน ก ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
576. นางเทระวรรณ เสนารักษ์ การวิจัยการศึกษา แผน ก การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามปกติ
577. นางสาวสลิตตา วงศ์ษาพาน การวิจัยการศึกษา แผน ก การเปรียบเทียบความทุ่มเทในการเรียนและทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีระดับความเชื่อมั่นและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนแตกต่างกัน
578. นายวันฉัตร ทองแพง การวิจัยการศึกษา แผน ก ภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ตามการรับรู้ของเยาวชนและผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา
579. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย จักรบุตร การศึกษานอกระบบ แผน ข การพัฒนาการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
580. นางรุจิรา ลับแล จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ข ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล-อารมณ์และพฤติกรรม เพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
581. นายวิทวัส เหล่านายอ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ข ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
582. นางสาวมณเฑียร สีดำ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ข ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
583. นางณัฐิกา ราชบุตร จิตวิทยาการให้คำปรึกษา แผน ข ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสียงต่อการฆ่าตัวตาย
584. นางสาวชเนตตี พิมพ์สวรรค์ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ก) ผลการพัฒนาบทเรียนเชิงวัตถุบนเว็บ เรื่องฐานข้อมูลเบื้องต้น ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน
585. นายสารคาม รัชโพธิ์ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ก) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยมัลติมีเดียกับการเรียนแบบโครงงาน
586. นางสาวเพชรศิริวรรณ อินธิสาร เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ก) การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การสร้างผลงานด้านทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียบนระบบเครือข่ายตามรูปแบบ 4 MAT กับการเรียนปกติ
587. นางเพ็ญพัชชา เสนา เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ก) การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เว็บเทคโนโลยีกับการเรียนตามปกติ
588. นางสาวชนม์ชนก พรหมแสงใส เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ก) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเว็บเควสท์กับการเรียนตามปกติ
589. นายอนิวรรตน์ เดชทะศร เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ก) ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเวบเควสท์กับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการใช้สารสนเทศ และเจตคติต่อการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
590. นางสาวนันท์ชญาณ์ ทองสตา เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
591. นางสาวประภาภรณ์ ไมย์โพธิ์ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
592. นางสาวเรไร ขาวขันธ์ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
593. นางพรทิพา เทียมถม เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การออกแบบลายปักผ้า วิชาช่างปักด้วยมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
594. นางสาวรุ่งรัตน์ จันทร์เจริญสุข เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน วิชา พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
595. นางสาววลีรัตน์ มุ่งรวยกลาง เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
596. นางสาวศุจิมนัส มณีสุวรรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและสภาวะโลกร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
597. นางสำอางค์ แสงอรุณ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
598. นางสาวอัญชลี ราวเรือง เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
599. นางสาววลาลักษณ์ คำนนท์ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ผลการใช้โปรแกรมบทเรียน เรื่องศิลปะกับชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
600. นางนิภาลัย ทองชาติ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การสร้างหนังสือนิทานประกอบภาพในการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย
601. นางสาวรุ่งนภา อ่อนละมูล เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องคำราชาศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
602. นางสาววรานุช ชื่นชม เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ผลการใช้โปรแกรมบทเรียน เรื่องระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
603. นายวัชธากร สร้างยศ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ผลการใช้โปรแกรมบทเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
604. นายฐิติกร มะลิมาตย์ เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ผลการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 ด้วยโปรแกรมบทเรียน
605. นางสาวศิริกมล ศรีภูมั่น เทคโนโลยีการศึกษา (แผน ข) ผลการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่องน้ำเพื่อชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
606. นางสาวจุไรวรรณ เสาสูงยาง หลักสูตรและการสอน แผน ก การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานกับแบบ 4 MAT
607. นางสินีนาฏ คำมันตรี หลักสูตรและการสอน แผน ก การประยุกต์ใช้ทฤษฎีไวกอทสกี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิด
608. นางสุชิดา สาตารม หลักสูตรและการสอน แผน ก การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
609. นายทองคูณ โตนชัยภูมิ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
610. นายสุกรรณ โพธิสว่าง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
611. นายสุรเชษฐ์ ศรีนาทม หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
612. นายนภดล สีหนาท หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
613. นางดรินมาธ มูลสุข หลักสูตรและการสอน แผน ข การใช้สื่อเอกสารจริงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
614. นางอมรรัตน์ หาญวิชาชัย หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
615. นางวิภาดา สอปัญญา หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เพลงประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
616. นางสาวมรินธร เพ็งสวัสดิ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD
617. นางกัญจนา รวมใหม่ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD
618. นางบัวผัน คะเนนอก หลักสูตรและการสอน แผน ข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค LT เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
619. นางสาวบุญช่วย มนต์ชาตรี หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือ
620. นางสาวภารดี ภูมิมหาศาล หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โดยใช้เทคนิคบัลเล่ต์ประกอบเพลงพื้นบ้านอีสาน
621. นางศิริญญา โกมลภิส หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
622. นางสิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
623. นางนันท์ชนก มานอก หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมไทยพื้นบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
624. นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลาง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตรเรื่องการปลูกชวนชม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
625. นางสายใจ ดวงแก้ว หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน
626. นายธวัช โสมาบุตร หลักสูตรและการสอน แผน ข การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
627. นางณัฐฐ์ธมล สอโส หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
628. นางณัฐวรรณ ทิพย์สูงเนิน หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
629. นางทัศนา พึ่งตน หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
630. นางทิพวรรณ บุญรินทร์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
631. นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
632. นายบุญเสริม สมสุระ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคการคิดและคุย (Think Pair Share) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
633. นางประภัสศร อิ้วประโคน หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
634. นางสาวพยอม เสาธงทอง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทษฎีพหุปัญา เรื่อง งานใบตอง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
635. นางพรนภา เงินถม หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนผังความคิด
636. นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ เทคนิคการสัมภาษณ 3 ขั้น
637. นางวิไลวรรณ พินิจพล หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท 2 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000
638. นางศิรินยา สังข์โกมล หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบฝึกเทคนิคโฟนิกส์
639. นางสาวสิโนรัตน์ เครือแสง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
640. นางเสาวรัตน์ จันทร์เพ็ชร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม
641. นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อน หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
642. นางสมถวิล ยอดเยี่ยม หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Coopertive Learning) สาระงานเกษตร เรื่อง การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
643. นางณัฐณิชา สุมาลุย์ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI
644. นางกรรณิการ์ อุทสาร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
645. นายเฉลิม แสงดาว หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครู (Lesson Study) เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้และกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
646. นายชลธิศ รุ่งเรือง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้แผนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
647. นายไชยวัฒน์ จำรูญ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการงานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
648. นางธิดาเดือน อาจวิชัย หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
649. นางนริศรา คชอาจ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครู (Lesson Study) เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
650. นายบุญส่ง สีลา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการนิเทศโดยใช้ชุดนิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์โดยความร่วมมือของครูผู้สอน
651. นางรันดา วีระพันธ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครู (Lesson Study) เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
652. นายสมาน ไชยศรีษะ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครู (Lesson Study) เรื่องการบวกและลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
653. นางสุภาวดี จำรูญ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่าโมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
654. นางหนูเพียร สีลา หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอร์ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
655. นายไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผ่านการเรียนรู้บนเว็บเพจ เรื่องเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
656. นางศิริรัตน์ ท้องที่ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นอีสาน ตามแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
657. นางกลิ่นสุคนธ์ นามวิจิตร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
658. นางฉัตรา ธนสีลังกูร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาประกอบแบบฝึกทักษะ
659. นายมนูญศักดิ์ สุภักดี หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงเงาน เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
660. นางสมสมัย พื้นผา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากรังไหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD
661. นางกมลชนก สิงห์ละคร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งและการตวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
662. นางกัญญาภัทร นามบุตรดี หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
663. นางกิติมา กุลาสา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการพัฒนาภาษาไทย เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ ประกอบสื่อประสม
664. นางสาวขนิษฐา สีแซก หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
665. นางสาวจรัญญา ปะวะภูชะโก หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
666. นางดาหวัน ชินณะวงศ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่องการร้อยมาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
667. นางธนาพร ชูเรือง หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ในกระบวนการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
668. นางนารีรัตน์ จันทวฤทธิ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข การส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมคำคล้องจองทำนองสรภัญญ์ ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)
669. นายนิพลชา สมบัติ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
670. นางบรรจบ มะหัด หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์และปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT)
671. นายพรมมา ทองชมภู หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมแบบบูรณาการตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design)
672. นางสาวพวงเพ็ญ น้อยอาษา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)
673. นางพิทยาภรณ์ ศรีสุไชย หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถการเขียนเรียงความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนที่ความคิด
674. นางเพ็ญศิริ วงศ์รัตนะ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการใช้การตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการอ่านและคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
675. นางเยาวลักษณ์ พนมพงษ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การเขียนเว็บเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)
676. นางรพีพรรณ พายุหะ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
677. นางรัชนี มาบุญธรรม หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
678. นางราวัน สัมปัญนัง หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบบทเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค L.T. เรื่อง การอ่านและเขียนคำยาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
679. นางเรณู สัมมัตถะ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ภาพยนตร์การ์ตูน
680. นางวงศ์เดือน โสภาพล หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค GI
681. นางสาววนิดา นนฤาชา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
682. นางสาววิลาวัณย์ บุตรพรม หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
683. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
684. นางสมร เอกสะพัง หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูปโดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์
685. นางสังวาลย์ เมืองมนตรี หลักสูตรและการสอน แผน ข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค(STAD) เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
686. นางสาวสุมารีย์ รองศักดิ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
687. นางโสภารัตน์ วงศ์แก้ว หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
688. นางไสว ชาติแพงตา หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
689. นางหทยา ศรีเที่ยง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
690. นางอรทัย รัตนสมัย หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมที่ใช้กลวิธีการเรียนรู้ด้านปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
691. นางพวงเพชร จันทะเหลา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
692. นางติยาภรณ์ ห้าวจันทึก หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้คำถามตามแนวคิดของ บลูม
693. นางสาวฆารวี สมุทรศรี หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระวนการสืบเสาะความรู้ 7 ขั้น
694. นางวราพร หรสิทธิ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรีอิสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
695. นางกรรณิการ์ วรรณทองสุก หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
696. นางกาญจนี ฉันสิมา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง เซิ้งเก็บสมุนไพรในสะเดาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) ตามแนวคิดของแฮร์โรว์
697. นางกิ่งไทย เพ็ชรนาดี หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสะกดคำและแจกลูกด้วยแผนผังความคิด
698. นางกุลวดี ริยะวงค์ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถด้านดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
699. นางเกื้อกูล โคตะหา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ เรื่อง เซิ้งทอเสื่อ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา
700. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน
701. นางสาวจินดา ชาติโสม หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคร่วมกันคิด TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
702. นางสาวจุฬาลักษณ์ กองพิลา หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC
703. นางดุษฎี นุสนธ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถการให้เหตุผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT
704. นางสาวตติยา คุณแก้ว หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน โดยใช้เกมส์ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
705. นางทองพูล กิตติธีระศานต์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Co-op Co-op
706. นายธีรยุทธ ตุ้มมี หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระเบียบแถว ตามกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา
707. นางสาวนันทนา ไชยแสง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
708. นางนาถฤดี หลักทอง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถามแบบหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
709. นางสาวนิดา เกษานุช หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ NHT
710. นางบุญเรือง วังคะฮาด หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
711. นางพรทิพย์ พรหมภูวงศ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนผังความคิด
712. นางพิมพา อัมเพิลบี้ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
713. นางพิมพิลาภรณ์ วัลคำ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ เรื่อง เซิ้งสานกระด้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ตามแนวคิดของเดวีส์
714. นางพิสมัย บุญสอด หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องอักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
715. นางเพชรรัตน์ สุวรรณชัย หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา สาระนาฎศิลป์ เรื่องเซิ้งเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
716. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรม หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ Co-op Co-op สาระนาฎศิลป์ เรื่องเซิ้งชมสุวรรณคูหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
717. นายไพทูรย์ บริจาค หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์ (Jigsaw) เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
718. นางเรวดี หงษ์สุดตา หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำประกอบภาพที่เน้นเทคนิคการวิเคราะห์งาน
719. นางเล็กฤทัย รักษาเมือง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกลอนสุภาพ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT
720. นางวรรณฉวี ธิโสภา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
721. นางวรรณี ปัดถาวโร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบบทเรียนการ์ตูนชุดนิทานคุณธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
722. นางวิมลพันธุ์ พินธุรักษ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกมแข่งขันตอบปัญหา
723. นางวิไลลักษณ์ อำนาจดี หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เรื่องการรำเซิ้งส้มปลาชะโด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
724. นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์มหา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT
725. นางศิริการณ์ ตาปราบ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโฆษณาในโทรทัศน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
726. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการพัฒนาความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์ (Harrow) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
727. นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ3Rs
728. นางสุรีรัตน์ กองสี หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
729. นางสุวรรณี ศรีอวน หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT
730. นางอินทิรา วงศ์โอษฐ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฎศิลป ์เรื่อง การรำเซิ้งภูฝอยลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบวิดีทัศน์
731. นางอุรารัตน์ สิงหเดช หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ที่ใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ตามแนวคิดของ อิริค เจนเซ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
732. นางสาวอุไร ทัพทะมาตร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัดติวิซึม
733. นางจงจิต ถนัดค้า หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์
734. นางชนากาญจน์ อุ่นละออ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ผังกราฟฟิก
735. นายชิณวัฒน์ ภูดรโพธิ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง ปิโตรเลียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
736. นางบังอร ศรีกาล หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
737. นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่น หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
738. นางวันทนีย์ หมวดเมือง หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนร เรื่อง ระบบนิเวศโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
739. นางสมควร นาไชย หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ LT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
740. นางสุจิตตา พินิจธนสาร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การตั้งคำถามกลวิธี QAR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
741. นางสุพัตรา กิตติโฆษณ์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
742. นางสุรางค์ ซ้ายสนาม หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรีนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
743. นางอภิญญา ไชยสุข หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านบทร้อยกรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD
744. นางอรทัย เศษจันทร์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวความคิดสมองเป็นฐาน
745. นางอัจฉราภรณ์ ร่มแก้ว หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
746. นางใบสด สารผล หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิคแผนผังความคิด
747. นางจิราภรณ์ มุริกา หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำยาก ชั้นประถมศึกษาปีท 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT
748. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทย หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมทัศนศิลป์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ สกศ.
749. นางสุภาพ รัดสีสม หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนคำยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
750. นางทองวรรณ ชัยสุโข หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีวินัยในตนเอง โดยใช้นิทานส่งเสริมคุณธรรม ชั้นอนุบาลปีที่ 1
751. นางสาวปนัดดา วรสาร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
752. นายประสิทธิ์ เครือแตง หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการใช้สื่อภาพยนต์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท 3
753. นางพิสมัย เจริญไกร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
754. นางสุจิตรา แสนโคตร หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา วิชาศิลปะ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
755. นางสุภาภรณ์ ศิริชัยวัฒนกุล หลักสูตรและการสอน แผน ข การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน
756. นายแสง โชติบุญ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพลเมืองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
757. นางสาวช่อผกา บุทธิจักร์ หลักสูตรและการสอน แผน ข ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนร่วมมือเทคนิคเล่ารอบวง
758. นางนงค์เยาว์ ขลิบบุรินทร์ หลักสูตรและการสอน แผน ข การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง น่าความจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI
759. นางพึงพิศ คำมุลศรี หลักสูตรและการสอน แผน ข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1