วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 25 มกราคม 2560

 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
WdcMUkKkvwcefiDgZypZithromax Zithromax
bkHsTejXtXDoxycycline Doxycycline
iJJHWFHtBKVxsrjNuifpokh Nuifpokh
VNyfDpPJmDaWAmioidkj Amioidkj
JkVTurIwBgTUDrugsOtc DrugsOtc
  สมาชิกทั้งหมด 310 คน
   
 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนบทความ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์เดิมวารสารการบริหารฯ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการภาควิชาการบริหารการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3: กันยายน - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่ ภาควิชาการบริหารการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. โนนศรีสวัสดิ์ (44001) ในนาม ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปีที่พิมพ์ 2565 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การพัฒนานิสิตครูยุคดิจิทัลให้ก้าวทันโลกไร้พรมแดน โดยใช้รูปแบบ CoMeSe วรรณิษา หาคูณ
3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ณัฐวัฒน์ เทศบุตร, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
4 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประเสริฐ กองสุข, ชัยยนต์ เพาพาน
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รชยา ธงภักดิ์
6 การพัฒนาการบริหารงานวิจัยของสำานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัตนา บุตรดี
7 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร รังพิรัชต์ แย้มเกษร, จุลดิศ คัญทัพ
8 การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยวิธีการจัดการเรียน รู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียนสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ธีวรา กมลเพชร, ประสงค์ สายหงษ์
9 โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ธนัตถ์พร โคจรานนท์
10 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ธนิยา สายตำลึง, มนตรี วงษ์สะพาน
11 สภาพ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รัญญษร นามตาแสง, ไพฑูรย์ พวงยอด
12 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พัชราวรรณ สุวรรณมะโณ, หทัย น้อยสมบัติ
13 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย สถาพร เข็มพันธ์, ชัชจริยา ใบลี
14 สภาพ และความต้องการจำเป็นของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สุนิสา ศรีนาทม, ไพฑูรย์ พวงยอด
15 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร อารยา ตาพล, โกวัฒน์ เทศบุตร
16 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN 1906-4950) วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com