วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 25 มกราคม 2560

 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด

นายกฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล
LvkdntnTrekUxOiksudjk Oiksudjk
trcVPrNDToNwmsAntibiotic Antibiotic
ZTEZzTGsRrLdmjxNCanadarx Canadarx
  สมาชิกทั้งหมด 310 คน
   
 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนบทความ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์เดิมวารสารการบริหารฯ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการภาควิชาการบริหารการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3: กันยายน - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่ ภาควิชาการบริหารการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. โนนศรีสวัสดิ์ (44001) ในนาม ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มษายน ปีที่พิมพ์ 2565 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2565 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 เทคนิคการนิเทศการสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์ร่วมสมัยในสถานศึกษา พัชรินทร์ ศิริสุข
3 รูปแบบการนิเทศโรงเรียนแกนนำ การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน ดนุภัค เชาว์ศรีกุล
4 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นำ เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดวงพร อัตโน, โกวัฒน์ เทศบุตร
5 สภาพและความต้องการจำ เป็นในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหารสถาน บุญตรี แก้วอินธิ , ไพฑูรย์ พวงยอด
6 ภาวะผู้นำ เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ ขีดสมรรถนะสูงโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ศริญญา ผันอากาศ , สมใจ ภูมิพันธุ์
7 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดและความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT กิตยาพร คัมภีระ , ประสงค์ สายหงษ์
8 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ ัสมา อัศวภูมิ , หทัย น้อยสมบัติ
9 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ DR-TA กับจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ธารทิพย์ พานเพ็ชร , ประสงค์ สายหงษ์
10 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ ธนบดี สอนสระคู , พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
11 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นภัสวรรณ นันโท , หทัย น้อยสมบัติ
12 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีแบบร่วมมือกันเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เว็บไซต์ เบญญาลักษณ์ รวยเรืองรุ่ง
13 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปัทมาภรณ์ เกตุศรี , พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เสถียร นิลบุตร , โกวัฒน์ เทศบุตร
15 การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST อภิชาต อรรคอำนวย
16 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อภิวัฒน์ คุ้มศรีไวย , หทัย น้อยสมบัติ
17 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อังค์วรา ยานะสกุล , ลำไย สีหามาตย์
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com