วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 25 มกราคม 2560

 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางสาวจารุวรรณ บกสวัสดิ์
นางสาวชิตชนก ทิพย์โสดา
นางกรองทิพย์ นาควิเชตร
นางสาวจรรยาภรณ์ ภูกลาง
นายพัทธพล จารุจิตร์
  สมาชิกทั้งหมด 216 คน
   
 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนบทความ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์เดิมวารสารการบริหารฯ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการภาควิชาการบริหารการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3: กันยายน - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่ ภาควิชาการบริหารการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. โนนศรีสวัสดิ์ (44001) ในนาม ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 การปรับพฤติกรรม ลักขณา สริวัฒน์1
3 การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม กชกร ศรีสงคราม1, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์2, จารุวรรณ เขียวน้ำาชุม2
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กนกนวล นรินยา1, กริสน์ ชัยมูล2
5 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิตติยา รัตนะ1, ชวลิต ชูกำาแพง2
6 ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติ งานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รัฐพันธ์ ปัญญาเอก1, โกวัฒน์ เทศบุตร2
7 แนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 สุชัญญา ศรีสว่าง1, วิทยา วรพันธุ์2
8 สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด ศรีสะเกษ สุนทร ใจภักดี1, อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ2, สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง2, ประกาศิต อานุภาพแสนยากร2
9 การศึกษาทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูผ่านการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง สุมาลี เทียนทองดี1
10 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรัญญา ทัพสุริย์1, สาคร อัฒจักร2
11 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง อัษกร ตัณฑกูล1, พิมล วิเศษสังข์2, ประดิษฐ์ ศิลาบุตร2, สุระศักดิ์ ศรีกระจ่าง2
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com