วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน ปีที่พิมพ์ 2552 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 Reforming Educational Reform Robin McTaggart
2 Theacher Education Curiculum: A Comparsion Between Laos, Thailand and Sweden Athithouthay Chatouphonexay
3 การพัฒนากลุ่มขนมจีนสุมนไพรสู่เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ฉลาด จันทรสมบัติ
4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่งทิพย์ สิงพร
5 การพัฒนารูปแบบคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านหนองซอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 เกษม จันสามารถ, สุทิน กองเงิน, กุศุล ภวภูตานนท์, ฟื้น นามบุรี, สายหยุด สานก้อน
6 การพัฒนาบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวิชานุกูล ฐิติกาญจน์ จันทรสมบัติ
7 การพัฒนาสื่อประสมด้วยการเรียนรู้แยยซิปปา เรื่อง พัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภัทรานี พลลา
8 รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ
9 บ้านภูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง : สู่แนวปฏิบัติ ทวีศักดิ์ ชัยปัตถา, คงสิฐ อาจวิชัย, กนกนุช เขียวเขิน, ดวงใจ พรหมเสนา, วนิดา บำรุงสวัสดิ์, พิมพร โมทอง
10 การพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน ดร. คริส เบเกอร์, ฉลาด จันทรสมบัติ
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com