วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน ปีที่พิมพ์ 2558 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558(สารบัญ) งานวารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ผลการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา เรื่อง อาหารและการย่อยอาหารของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคนิค WEWT กับการสอนแบบปกติ ปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า1, อุษา ทองไพโรจน์2, บังอร แถวโนนงิ้ว3
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี ทางดีเอ็นเอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้และการสอนแบบปกต พรรณี ภิบาลวงษ์1, อุษา ทองไพโรจน์2, บังอร แถวโนนงิ้ว3
4 การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฉลาด จันทรสมบัติ1, รขพรรณ ฆารพันธ์2
5 ผลการเรียนโดยการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วย สถานการณ์จำาลองบนเว็บรายวิชา 0503 893 สัมมนาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถในการ แก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบน เผชิญ กิจระการ1, เหมราช ธนะปัทม์2, รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน3
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เอื้องฟ้า บัวชุม1, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์2, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์3
7 รูปแบบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถาน ศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉัตรมงคล พลภูงา1, ฉลาด จันทรสมบัติ2, อุรสา พรหมทา3
8 การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ธัชชัย จิตรนันท์1, จิราพร วิชระโภชน์2
9 รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กิตติศักดิ์ ศิวินา1, จิณณวัตร ปะโคทัง2, พงษ์ธร สิงห์พันธ์3
10 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ พลวัตรการประเมิน กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เกษณีพร สีแข่ไตร1, พรรณวิไล ชมชิด2, ลดาวัลย์ วัฒนบุตร3
11 รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัศนีย์ แก้วงาม1, อนุศักดิ์ เกตุสิริ2, อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์3
12 การสร้างแบบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ธัญวรัชต์ พลเทพ1, อรัญ ซุยกระเดื่อง2, ประสพสุข ฤทธิเดช3
13 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ CIPPA MODEL ผ่านกระบวนการวิจัยเชิง ปฏิบัติการ พัทธรพี โสดาจันทร์1, ภูษิต บุญทองเถิง2, ลดาวัลย์ วัฒนบุตร3
14 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การใช้มัลติมิเตอร์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สุระไกร เทพเดช1, สมาน เอกพิมพ์2, สมบัติ ฤทธิเดช3
15 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใน ภาคเหนือ ธนิตา ติยะพงษ์1, สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร2, กุลชลี จงเจริญ3
16 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com