วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม ปีที่พิมพ์ 2552 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 The Next Round of Education Reform by the Tha Government and the Four Pillars of Education. Professor Dr. Krasae Chanawongse
2 Knowledge Management in Support of Education. Associate Professor Dr. Murray E. Jennex
3 Implementing Action Research in Developing Professional Practice: An Experience in Thai Schools. Dr. Kowat Tesaputa
4 Developing a Knowledge Management Model for Education Quality Assurance in Faculty of Education, Mahasarakham University. Assistant Professor Dr. Chalard Chantarasombat
5 Bridging the Gap between CLT and CBI Theories and Practices in Thai Small Rural Schools. Associate Professor Dr. Thooptong Kwangsawad
6 Educational Management in a Changing World at the Faculty of Architecture and Planning Thammasat University. Assistant Professor Dr. Pornphan Verapreyagura
7 Team Teaching English with International English Speaking Volunteers at Watphratahatwittaya School. Phramaha Tharabun Khunchinda, Ellen Kert
8 The Contrastive Study of the Phenomena of Lexical Coincidence, Parallel and Gap between English and Chinese from Culture Respective. Liu Meiyan
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ลดาวัลย์ ภูมิชัยศักดิ์
10 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการะบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ ดร. สมานจิต ภิรมย์รื่น และ ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com