วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2552 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 Designing Curriculum for Technical Degree Courses : a General Perspective Sukanta Kumar Naskar
2 E-Learning Effects on Learning Quality: a Case Study of Iranian Students Frahang Jaryani, Shamsul Sahibudin, Mazdak Zamani, Maslin Masrom,Samaneh Salehy & Jamshid Jamshidi
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จตุพงศ์ พัฒนากุล
4 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย จันทรัสม์ คังคา ,พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ และรังสรรค์ โฉมยา
5 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลเชิงระบบในการดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ อำานาจ ชนะวงศ์
6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 บัณฑิต อ้วนละมัย และวิเชียร ตันศิริคงคล
7 ผลการแนะแนวตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลดความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สุกานดา ภาระเวช, พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ และ ศิริศักดิ์ จันฤาไชย
8 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฉลาด จันทรสมบัติ
9 การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบร่วมมือโดยการสอนปกติ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระลึก ภูปะแป้ง , รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และ ผศ.ดร.พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์
10 การติดตามผลผู้สำาเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
11 ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์: เขียน ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธิ์, ฉลาด จันทรสมบัติ และชัยยุทธิ์ ศิริสุทธิ์ : วิจารณ์หนังสือ
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com