วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2560 งานวารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การใฝ่ศึกษาเพื่อเรียนรู้: ก้าวแรกของกระบวนการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองของผู้เรียน คามี เอสแตลเล่1 ฌาค ปงส์2
3 การใช้คำาถามกับการสอนภาษาไทย ทยิดา เลิศชนะ1
4 การบูรณาการ: เส้นทางแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุวธิดา คำาปวน1
5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการนำาตนเองในการเรียนรู้ เรื่องพันธุกรรม จินตนา โพธิจักร1, รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน2
6 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียน ขนาดเล็กสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 วาทิน พุฒเขียว1, ประสงค์ สายหงษ์2
7 การพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม กล้าแสดงออก ทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย พงศธร วรรณหอม1, จิระพร ชะโน2
8 การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับ สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นันธิดา สีดาวงศ์1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2
9 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนสำาหรับ สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วรรณนิภา วงศ์สวาสดิ์1, รังสรรค์ โฉมยา2
10 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ดวงดาว แช่มชื่น1, รังสรรค์ โฉมยา2
11 การพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถาน ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ิตติ บุญปรุง1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2
12 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ สุภัศศรณ์ พนมไพรพฤกษา 1, กาญจน์ เรืองมนตรี 2
13 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานแนะแนว โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เกศรา น้องคนึง1, ดนิตา ดวงวิไล2
14 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนร่วมสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อนุชิต บุญมาก1, ดนิตา ดวงวิไล2
15 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อมรรัตน์ บุญเสนอ1, ธัชชัย จิตรนันท์2
16 การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสำาหรับ สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 บุหงา คงราช1, ธัชชัย จิตรนันท์2
17 การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษาสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ชนิดาภรณ์ อุ่นจรัส1, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์2
18 การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 บุญอารีย์ จำาเริญเนาว์1, สุรศักดิ์ คำาคง2
19 แนวทางการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ จัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ิยณัฐ กุสุมาลย์1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2
20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม จังหวัด นครพนม ลัดดาวัลย์ ศรีวรชัย1, บุญรอด ดอนประเพ็ง2, พรศักดิ์ ยตะโคตร3
21 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม สุรชัย ศรีวรชัย1, บุญรอด ดอนประเพ็ง2, บัวกัน สำาราญ3
22 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com