วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 Twenty first Century Learning Skills of Non-Teaching License Teachers Veena Prachagool1 and Prasart Nuangchalerm1
3 การพัฒนาแนวทางการบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กตัญญุตา เจริญถนอม1, สุรชา อมรพันธุ์2
4 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กาญจนา จันทะโยธา1, สุรชา อมรพันธุ์2
5 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ชมภู มุ่งหมาย1, มานิตย์ อาษานอก2
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางานของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ธารินทร์ ระศร1, พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ2, พิมพ์พร จารุจิตร์3
7 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนธนาคาร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ บุญหลาย มุ่งหมาย1, มานิตย์ อาษานอก2
8 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ประดุจดาว บรรดาศักดิ์1, สมชาย แก้ววังชัย2
9 สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พนม วิลัยหล้า1, สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์2, ญาณภัทร สีหะมงคล3
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พรนภา บุราณรมย์1, สุชาติ บางวิเศษ2, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร3
11 การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พัชรินทร์ ยืนนาน1, ธรินธร นามวรรณ2
12 พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนสำาหรับบุคคล ออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาสินี ใจมาลัย¹, อาทิตย์ อาจหาญ², อรัญ ซุยกระเดื่อง³
13 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน การจัดการศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา รัตนาภรณ์ อนิวรรตน์วงศ์1, จตุพร เพ็งชัย2, ยุพาศรี ไพรวรรณ3
14 แนวทางการพัฒนาการสร้างทีมครู สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ลดาวัลย์ พุทธวัช1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2
15 โปรแกรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 วรนิษฐา เลขนอก1, จตุพร เพ็งชัย2, ยุพาศรี ไพวรรณ3
16 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้เทคนิควิธีคิดเชาวน์ปัญญาเพื่อส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์1, คชากฤษ เหลี่ยมไธสง2, สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร3
17 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วัลลภ ปุยสุวรรณ์1, สาวิตรี รตโนภาสสุวรรณลี2
18 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ศิริพร ศรีปัญญา1, ธรินธร นามวรรณ2
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการ เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบ 4 M สุคนธ์ทิพย์ บัวชุม1, นิราศ จันทรจิตร2, สรร ธงยศ3
20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา โดย ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน วังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม สุทธิดา เชื้อชาติ1, บุญรอด ดอนประเพ็ง2, สมสมร เรืองวรบูรณ์3
21 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อัตพร อุระงาม1, สาวิตรี รตโนภาสสุวรรณลี2
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com