วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบรรณาธิการ
2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปริญา ปริพุฒ: ผู้วิจารณ์หนังสือ
3 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กาญจนา โคตรโยธา1, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์2, พิมพ์พร จารุจิตร์3
4 การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 กัญญาภัทร พรมโสภา1, ประภัสสร บุษหมั่น2
5 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ จัดการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ชฎาพร สีหาวงค์1, ธัชชัย จิตรนันท์2, สุดารัตน์ ถนนแก้ว3
6 โปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษาสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ณัฐพงศ์ แก่นสา1, สุรชา อมรพันธุ์2
7 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนคำาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณัฐฐาพร บุญช่วย1, พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์2, อาทิตย์ อาจหาญ3
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เดชา จันทคัต1, สาคร อัฒจักร2
9 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เจษฎา สุทธิสา1, สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์2, ญาณภัทร สีหะมงคล3
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ชั้นประถม ศึกษาปีที่5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริม กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บดินทร์ ปัดถาวโร1, ประสาท เนืองเฉลิม2
11 ผลของการฝึกแบบสลับช่วงเวลาพักที่มีต่อสมรรถภาพทางแอนแอโรบิกความ อดทนและความเร็วในนักเรียนชาย บรรจง เรืองสุขสุด1, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์2, อรัทยา ถนอมเมฆ1
12 การศึกษาการนิเทศแบบสอนแนะในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ทิพากร กิ่งมิ่งแฮ1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ2
13 แนวทางการเสริมสร้างพลังอำานาจครูในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ภิญญาพัชญ์ เทียมเมืองแพน1, มณเฑียร พัวไพบูลย์2
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น บูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนการสอนตาม แนวทางสะเต็มศึกษา รัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์1, ประสาท เนืองเฉลิม2
15 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับ สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ิ่ยิ่งยง ประดับกรณ์1, สุรชา อมรพันธุ์2
16 แนวทางการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง ศศิธร แก้วมั่น1, คชากฤษ เหลี่ยมไธสง1
17 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สุนีย์ ดอกดวง1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
18 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อรอนงค์ น้อยคำายาง1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
19 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความพอเพียงของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อัญชลี อินเอี่ยม1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
20 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เครือข่าย อุเทน โนนตาลอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ิชยา กองไชย1
21 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการทำางานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เอกวิทย์ อมตฉายา1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
22 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามกับเทคนิคแบบ CO OP CO OP จิรภา มะละกา1, ศิริดา บุรชาติ2, พิจิตรา ธงพานิช3
23 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com