วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์,บทบรรณาธิการ,สารบัญ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 การตั้งคำถามตามการจำแนกความมุ่งหมายทางการศึกษา ประสาท เนืองเฉลิม1, ฤทธิไกร ไชยงาม2
3 จินตกรรมความเป็นไทยในหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รมย์ธีรา ศิริพงศ์วรกุล1
4 การพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพภายใน สำาหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กานต์สินี วาดวงศ์1, ประเสริฐ เรือนนะการ2
5 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จินตนา ไชยวาน1, เดชา จันทคัต2, สาคร อัฒจักร3
6 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เฉลิมพล จันดา1, เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี2
7 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ชวลิต พาระแพน1, ลักขณา สริวัฒน์2
8 การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ชูชาติ รูปงาม1, ดนิตา ดวงวิไล2
9 การพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ชลธิชา การถาง1, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์2
10 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ของครู สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฐิติกัญญ์ ลีวงศ์ศักดิ์1, สุรชา อมรพันธุ์2
11 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ทัศดาว โยงไทยสง1, ไชยยศ เรืองสุวรรณ2
12 แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ นุจนาจ ขุนาพรม1, มณเฑียร พัวไพบูลย์2
13 สภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The state and problems of implementation racharath school in northeast นงค์นุช ผลาเลิศ1, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์2, พิมพ์พร จารุจิตร์3
14 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับ สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประมวล ไชยโคตร1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
15 แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม1, ลักขณา สริวัฒน์2
16 แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี รจนา สุโพธิ์1, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์2, พิมพ์พร จารุจิตร์3
17 แนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 วันวิสาข์ สิงห์อุ่น1, มณเฑียร พัวไพบูลย์2
18 การพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทยา แสนแป้1, รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน2
19 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สันติ อุดตำา1, มานิตย์ อาษานอก2
20 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส สาคร อัฒจักร1
21 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี เสาวนีย์ แสงใส1, อำานาจ ชนะวงศ์2
22 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 อดิศร มิ่งวงศ์ธรรม1, ลักขณา สริวัฒน์2
23 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อรทัย คล้ายสอน 1 , จตุพร เพ็งชัย 2 , ยุพาศรี ไพรวรรณ 3
24 การพัฒนาวิธีสอนอ่านจับใจความโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องประกอบ การจัดการ เรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) วันวิสา ประมวล
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com