วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 บทบรรณาธิการ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การศึกษาพฤติกรรมองค์การ ลักขณา สริวัฒน์1
3 นิเทศภายในโรงเรียน... ก่อเกิดคุณภาพการเรียนการสอน แสงรุนีย์ มีพร1
4 ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รพีพล อินสุพรรณ1, จิรัฐิติพร จำานงค์1, สุธิดา แสนวัง1, พีรดลย์ อ่อนสี1, ประสาท เนืองเฉลิม2
5 การพัฒนาบุคลากรแบบสามเส้าเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ วรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์1
6 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com