วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 บทบรรณาธิการ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 ทำไมจึงต้องมีการปรับตัว? ลักขณา สริวัฒน์1
3 ทำอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์? กัญญารัตน์ อรรคอำนวย1, ประสาท เนืองเฉลิม2*
4 การพัฒนาวิถีภูมิปัญญาครูไทยเพื่อเสริมสร้างการรับรู้จิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษา ปริญา ปริพุฒ1
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด คณาวิทย์ ณอัคร โชคเจริญ1, ธัชชัย จิตรนันท์2
6 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา น้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม วรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์1
7 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com