วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) คมกริช พะเลียง1, ธัชชัย จิตรนันท์2
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และรูปแบบปกติ เจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร1, ธัชชัย จิตรนันท์2
4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนสร้างสุข: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ธรัชพร คำาไสย1, ปริญา ปริพุฒ2
5 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ โดยใช้การเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ไพวัน คามพูวง1, ปริญา ปริพุฒ2
6 คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com