วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 A Study of Reading Strategies Used by Thai Civil Engineers in Reading English Safety Materials Watcharapong Tantawat1, Watthana Suksiripakonchai2
3 การพัฒนาความสามารถด้านการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กฤษดา บู่สุวรรณ1, สัจจพงษ์ ญาตินิยม2, วรางคณา เทศนา3
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบวงล้อการแก้ปัญหา TASC เรื่อง ปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำาหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นงคราญ กันยุตะ1, ปริญา ปริพุฒ2
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ปฏิภาณ สร้างคำา1, ธัชชัย จิตรนันท์2
6 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com