วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 กลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รังษวุฒิ มาตวังแสง
3 การศึกษาความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วลัญชพร ทุ่งสงค์1, ลักขณา สริวัฒน์2
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ห้องเรียนกลับทาง สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห วรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์1
5 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ การประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มานพ จิตแม้น1
6 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN 1906-4950) วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com