วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 การปรับพฤติกรรม ลักขณา สริวัฒน์1
3 การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม กชกร ศรีสงคราม1, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์2, จารุวรรณ เขียวน้ำาชุม2
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กนกนวล นรินยา1, กริสน์ ชัยมูล2
5 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสาย สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิตติยา รัตนะ1, ชวลิต ชูกำาแพง2
6 ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติ งานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รัฐพันธ์ ปัญญาเอก1, โกวัฒน์ เทศบุตร2
7 แนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 สุชัญญา ศรีสว่าง1, วิทยา วรพันธุ์2
8 สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด ศรีสะเกษ สุนทร ใจภักดี1, อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ2, สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง2, ประกาศิต อานุภาพแสนยากร2
9 การศึกษาทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของนักศึกษาครูผ่านการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ เรื่อง คลื่นเสียง สุมาลี เทียนทองดี1
10 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรัญญา ทัพสุริย์1, สาคร อัฒจักร2
11 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง อัษกร ตัณฑกูล1, พิมล วิเศษสังข์2, ประดิษฐ์ ศิลาบุตร2, สุระศักดิ์ ศรีกระจ่าง2
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com