วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ นิภาวรรณ เดชบุญ1
3 การพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ศราวุธ บุญปลอด1, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์2, จารุวรรณ เขียวน้ำชุม2
4 การนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมภาวะผู้นำด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลด้วยวิธี สืบสอบสำหรับลูกเสือ จิตราภรณ์ ไกรวรรณ์1, ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ2
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฐานพัฒน์ ปักการะเน1
6 ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ประกายแสง บุดสุรินทร์1, ชัชจริยา ใบลี2
7 แนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการ มีส่วนร่วมของครู เอกชัย เชียงคำา1, สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา2
8 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี วนิดา หนูราช1, ชัชจริยา ใบลี2
9 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 ที่ส่งผลต่อความเป็นโรงเรียน สุขภาวะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ศิริกุล มาลาศรี1, ชัชจริยา ใบลี2
10 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการประเมินทางเลือก อิสรานุรักษ์ ชูกลิ่น1, ประสาท เนืองเฉลิม2
11 การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่องานทะเบียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์1, นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์2
12 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้น อนุบาลปีที่ 2 กัญญาภัค ชื่นชม1
13 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ จักรกฤษ ภิรมย์1, กฤษกนก ดวงชาทม2
14 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN 1906-4950) วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com