วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มษายน ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบรรณาธิการ วารสาร
2 โซเชียลมีเดีย ดีท็อกซ์ ลักขณา สริวัฒน์1
3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จริยา ศรีชนะ1 , สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ2
4 การพัฒนาแนวทางการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วุฒินันท์ รัตนะ1 , สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ2
5 การพัฒนานิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานฮ วรรณิษา หาคูณ¹
6 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพ วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของครูในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วารี สรสัมฤทธิ์1 , นันทิยา น้อยจันทร์2
7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชนิดา สรสัมฤทธิ์1 , นันทิยา น้อยจันทร์2
8 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 เพ็ชรรัตน์ คงไวย1 , จุลดิศ คัญทัพ2
9 การพัฒนาแนวทางการดำ เนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อมตา จงมีสุข1 , จุลดิศ คัญทัพ2
10 คุณลักษณะผู้นำสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พจนีย์ นำพา 1*, ธดา สิทธิ์ธาดา
11 แนวทางการบริหารสถานศึกษาปลอดภัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กนกลักษณ์ อรรคมุต1*, ธดา สิทธิ์ธาดา2
12 การบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มณฑาทิพย์ โกณฑา1 , กัลยมน อินทุสุต2
13 การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี พัทธพล จารุจิตร์1
14 บทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร จารุวรรณ บกสวัสดิ์1 , คึกฤทธิ์ ศิลาลาย2
15 ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ: ต้นแบบศาสตร์และศิลป์ของครูผู้ให้ กรองทิพย์ นาควิเชตร1*, ศรุดา ชัยสุวรรณ2 , ชุติมา พรหมผุย3 , กฤษฎา วัฒนศักดิ์4 , รัตน์ดา เลิศวิชัย5 , ทินกฤต ชัยสุวรรณ6
16 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN 1906-4950) กองบรรณาธิการ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com