วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2564 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 การเรียนรู้โดยการบริการสังคมกับการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์, ประสาท เนืองเฉลิม
3 แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กานดา แก้วปาน, ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
4 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กมลพัฒน์ ไชยสงคราม
5 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาครูด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ชัยรัตน์ ดวงโชติ, วิทยา วรพันธุ์
6 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปรัตถกรณ์ กองนาคู, ประสงค์ สายหงษ์
7 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เมวิกา ชอบสูงเนิน, ฐิติวรดา พลเยี่ยม
8 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง
9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อ แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม นิรินาม งามวาจา, วัชรี แซงบุญเรือง
10 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแนวทางพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ฐิติพร พงศ์สุภา, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
11 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จรรยาภรณ์ ภูกลาง, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
12 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นิิรภาดา โพธิ์บุบผา, สาคร อัฒจักร
13 การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พรสุดา ประเสริฐนู, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
14 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รัฐศาสตร์ นพรัตน์วงศกุล, วิทยา วรพันธุ์
15 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร สมจิตต์ กิจประเสริฐ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
16 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี วิชุดา บุญทรัพย์, จุลดิศ คัญทัพ
17 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ อัษวนนท์ ชัยบิน, วัชรี แซงบุญเรือง
18 ทักษะการนิเทศของครูพี่เลี้ยงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อนวัช ไข่ขาว, ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, จุไรรัตน์ สุดรุ่ง
19 Supervision That Improves Teaching And Learning Thatchai Chittranun
20 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN 1906-4950) วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com