วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 ทักษะด้านดิจิทัล ลักขณา สริวัฒน์
3 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธี เมตาคอกนิชัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สารีรัตน์ ปานเพชร
4 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแนวทางพัฒนาครูในการดูแลจัดประสบการณ์และการเล่นของเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ปัญญาลักษณ์ พิมพ์พงษ์, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์, จารุวรรณ เขียวน้ำาชุม
5 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 อภิชาต อรรคอำนวย
6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน สำหรับนักศึกษาครูภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เกษศิริ ทองเฉลิม, นิรมิต ชาวระนอง, ปริญา ปริพุฒ, วรรณภา โคตรพันธ์
7 การพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ภคมน สว่างสุข, ประสงค์ สายหงษ์
8 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม วรรณภา พงษ์ซื่อ, สาคร อัฒจักร
9 การพัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สรศักดิ์ พูนสูงเนิน, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
10 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อรุณี สุวรรณศรี, โกวัฒน์ เทศบุตร
11 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จิราพร พละสิม, หทัย น้อยสมบัติ
12 การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ชไมพร เพียจุน, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
13 การพัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 วีรยา สัจจะเขตต์, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
14 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สุวัจน์ ศิริบุตร, ธันยาภรณ์ นวลสิงห์
15 ความต้องการจำเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ตามแนวคิดคุณลักษณะนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ปริษา อัคคีเดช, พงษ์ลิขิต เพชรผล
16 การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 บุญหลาย สารผล, สุรเชต น้อยฤทธิ์
17 ความต้องการภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านการเกษตร ปวีณา ฉัตรสูงเนิน, ศรัณย์ จันทร์ทะเล
18 การพัฒนาการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา ปวริศร ภูมิสูง, ประสาท เนืองเฉลิม
19 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของครูอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศุภลักษณ์ รัตนพันธุ์, บุญชม ศรีสะอาด
20 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN 1906-4950) วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com