วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

 กองบรรณาธิการ
 
  ที่ปรึกษาวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
   
รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ปรึกษา วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

  บรรณาธิการ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 

กองบรรณาธิการวารสาร การบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เลขนุการและเหรัญญิก
   
นางสาวณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง
เลขนุการและเหรัญญิก
นายสมร เหล็กกล้า
ผู้ช่วยเลขนุการ
   


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com