ในกรณีที่ตีพิมพ์กับวาสารศึกษาศาสตร์ต้องมีหนังสือรับรองก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์แนบด้วย
 
สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก  ส่งบทความตีพิมพ์ ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 7 ตุลาคม 2557

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางวิมรัตน์ ศาสตร์สุภาพ
นายธีระ ราชาพล
นางสาวศิวภรณ์ วงศ์เพชร
นายประสาท จูมพล
ผศ. พล.ท.พชร สาตร์เงิน
  สมาชิกทั้งหมด 1388 คน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyrights
Copyrights for this
article is retained by
the author(s),
with first publication rights granted to the
journal. This is an
open-access article
distributed under the
terms and conditions
of the Creative
Commons Attribution
license (http://creative
commons.org/licenses
/by/3.0).
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online)
 
หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์บทความ
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการส่งบทความ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
คู่มือการใช้งานระบบวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับพิจารณาผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งนี้ผู้เขียนต้องยึดมั่นในจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบทางวิชาการ

บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการ
ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย เสมอไป ซึ่งวารสารนี้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ
ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
(ปีที่ 15 ฉบับที่ 1)

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 แนะนำ วารสารศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ สารบัญ ISSN (Print): 1905-9922, ISSN (Online): 2773-9252 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ความท้าทายในระบบร่างกาย สมอง และการรับรู้ ณ ขอบแดนใหม่แห่ง การเรียนรู้ของเด็กไทย: ยุควิถีชีวิตปกติใหม บุญเลี้ยง ทุมทอง
3 การใช้แหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูชีววิทยา สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร, อรพินท์ คันธาเวช, วิลาสินี สวาทะนันทน์
4 รูปแบบของการวัดและประเมินผลการเรียนออนไลน์วิชาปฏิบัติการในยุคโควิด-19: กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จณิสตา กองคำ, อัจฉรา เฉลิมเกียรติ, กิติศักดิ์ สมบุญ
5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จริญญา สมานญาติ
6 การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จันจิรา โชติเอี่ยม, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
7 การวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จิตรดา สมีเพ็ชร, นพพร แหยมแสง, วรนุช แหยมแสง
8 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในธุรกิจคลินิกความงามด้านผิวพรรณ เฉลิมธิดา จันทร์ดี, วีรศักดิ์ ประเสริฐชูวงศ์
9 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ PDCAI+ สู่ผลลัพธ์ DSC-SMART Model โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน
10 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการและการดำเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ณัฐกฤตา นันทะสิน
11 การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ธีระเดช จิราธนทัต
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นภาพร ผุยมา, อภิชาติ พยัคฆิน, ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
13 ภาวะผู้นำยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 นันทนา ทวีชาติ, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
14 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นิยดา กรโกวิท, พิทักษ์ โพธิ์ทอง, อนุชิต เวียงทอง
15 การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลการทำางานแบบ Ho Ren So ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปิยฉัตร เจ้าย่าน, เอกรินทร์ สังข์ทอง
16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พรทิพย์ สังเกตุ, ภัทรภร ชัยประเสริฐ, ปริญญา ทองสอน
17 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ พัชทิชา กุลสุวรรณ์, ปรัช กองสมบัติ, โชติกา เมืองสง
18 การพัฒนาโปรแกรมโยคะเพื่อเสริมสร้างความจำใช้งานเชิงมิติสัมพันธ์ในนักเรียนวัยรุ่น พันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน, จุฑามาศ แหนจอน, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
19 การวิเคราะห์ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ็ญสิริ วังหน้า
20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รัชชนันท์ พนสุวรรณ, ธิดารัตน์ สมานพันธ์
21 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์
22 การติดตามและประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาสินี ปรีจำรัส
23 การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach) วิภาวัณย์ สาระทรัพย์
24 การพัฒนาแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 วีรยา สัจจะเขตต์, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
25 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับการพัฒนากิจกรรมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการรู้ชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) วุฒิศักดิ์ บุญแน่น, ณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ, ณฐมณ แสงใสแก้ว, พิมพ์พิสุทธิ์ จันทร์เต
26 ความเข้าใจแบบจำลองทางชีววิทยาและการสร้างแบบจำลองทางชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรัญยา มารัตน์, อลงกลด แทนออมทอง, ปาริชาติ แสนนา
27 การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในประเทศไทย ศิริพร ไสยรัตน์
28 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
   


   

© Copyright 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : งานวิจัยและงานวารสาร    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-713-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:086-391-4953