ประกาศ

ผู้สมัครที่ยังไม่ได้อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ขอให้ท่านอัพโหลดไฟล์เอกสารของท่านให้เรียบร้อยภายในเวลา 17.00 น. วันที่ 29 พ.ค. 2565 เนื่องจากระบบจะปิดรับสมัครในวันเวลาดังกล่าว ขอให้ทุกท่านตรวจสอบไฟล์เอกสารของท่านให้เรียบร้อย ขอบคุณครับเกณฑ์การพิจารณา


พิจารณาจากผลการเรียน และคะแนนมาตราฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด

พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ


เอกสารประกอบการสมัคร


1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล พร้อมสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาแสดงผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 (ใช้เฉพาะกรณีที่สาขากำหนด) จำนวน 1 ชุด

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 Direct Admission


สาขาวิชา แผนการรับ (คน) เกณฑ์การคัดเลือก
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 1. GPAX ขั้นต่ำ 2.75
2. คะแนน GAT PAT2 และ PAT5
กศ.บ.คณิตศาสตร์ 13 1. GPAX ขั้นต่ำ 3.00
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT5
กศ.บ.สังคมศึกษา 15 1. GPAX ขั้นต่ำ 2.50
2. GPA ภาษาต่างประเทศ 2.50
3. คะแนน GAT และ PAT5
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 7 1. GPAX ขั้นต่ำ 3.00
2. GPA คณิตศาสตร์ 2.75 สังคมศึกษาฯ 3.00 และภาษาต่างประเทศ 3.00
3. คะแนน GAT และ PAT5
กศ.บ.ภาษาไทย 4 1. GPAX ขั้นต่ำ 3.00
กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย 7 1. GPAX ขั้นต่ำ 3.00
2. GPA ภาษาไทย 3.00 และภาษาต่างประเทศ 3.00
3. คะแนน GAT และ PAT5
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 18 1. GPAX ขั้นต่ำ 2.75
2. GPA ภาษาไทย 3.00 คณิตศาสตร์ 2.75 วิทยาศาสตร์ฯ 2.75 สังคมศึกษาฯ 2.75 ศิลปะ 3.00 การงานอาชีพ 3.00 และภาษาต่างประเทศ 2.75
3. คะแนน GAT PAT1 PAT2 และ PAT5
วท.บ.จิตวิทยา 15 1. GPAX ขั้นต่ำ 2.50
2. คะแนน GAT
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 30 1. GPAX ขั้นต่ำ 2.50
2. คะแนน GAT